S.S.S

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE KULÜPLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Öğrenci Topluluğu Nedir?

Etkinlik konusu birden fazla eğitim/ öğretim biriminden öğrencileri ilgilendiren ve kapsayan, eğitim- öğretim programlarından bağımsız olarak hobi, düşünce, kültür, sanat, spor gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulmuş organizasyonlara Öğrenci Topluluğu denir.

 Öğrenci Kulübü Nedir?

Etkinlik konusu belli bir akademik biriminin öğrencilerinin kendi öğrenim alanlarıyla ilgili etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla kurdukları öğrenci gruplarına Öğrenci Kulübü denir.

Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesinin Kapsamı nedir?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kuracakları öğrenci toplulukların, kulüplerin ve birliklerin kuruluşları, faaliyetleri ile bunlar tarafından düzenlenecek her türlü etkinliğin tabi olduğu usul ve esasları kapsar.

Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesinin Dayanağı Nedir?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanun’la değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Mediko- Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” nin  16. ve 17. maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Öğrenci Topluluğu/Kulübü Nasıl Kurulur? 

Öğrenci kulüplerinin kuruluşu için ) Yeni bir Kulüp/ Topluluk kurulması için Yönerge şartlarına uygun kurucu 18 öğrencinin yer aldığı, bu Yönergenin 8 (1) maddesinde belirtilen belgelerle birlikte her yıl Ekim ve Mart ayı sonuna kadar kulüp için ilgili akademik birime, topluluklar için ise AFSÜ SKS’ye iletilerek kuruluş işlemleri başlatılır. Akademik birimler kendilerine gelen kulüp başvurularını uygun gördüklerini her yıl Ekim ve Mart ayına kadar AFSÜ SKS’ye iletir. Tüm başvurular Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu tarihler dışında kulüp ve topluluk kuruluş talepleri Koordinasyon Kurulunca değerlendirilir.

Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri En Az Kaç Kişi ile Kurulabilir?

Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için 18 (on sekiz) kurucu öğrencisinin üye olması ve  Kulüp Danışmanı’nın belirlenmesi gerekir.

Öğrenci Kulüplerine Kimler Üye Olabilir?

Topluluk/Kulüplere sadece Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri üye olabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri topluluklara ve kulüplere üye olabilir, ancak Yönetim Kurullarında görev alamazlar. Öğrenciler dışında çalıştırıcı, eğitmen gibi kişiler Koordinasyon Kurulu onayı ile çalışmalara katılabilirler.

Birden Fazla Kulübe Üye Olunabilir mi?

Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir. Ancak iki farklı topluluk ve kulüpte Yönetim Kurulu üyesi olamaz.

Öğrenci Kulüp Üyeliği Hangi Durumlarda Düşer?

Öğrenim mezuniyet, ayrılma gibi Üniversitemiz ile ilişiğinin kesilmesi gibi olağan süreçler dışında;

 1. Öğrencinin yazılı talebi ile
 2. Yönetim Kurulu önerisiyle Genel Kurul sonucu,
 3. Üst üste iki Genel Kurul toplantısına katılmayan üyelerin topluluk/kulüp üyeliği düşer. İtirazları AFSÜ Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Koordinasyon Kurulu karara bağlar.

Kulüp Danışmanı Kimdir ve Görevleri Nelerdir?

Danışman; Topluluk/Kulüp danışmanı öğretim elemanları arasından, kuruluş aşamasında öğrencilerin önerisi ve Koordinasyon Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Topluluk/Kulübün bu Yönerge hükümlerine uygun faaliyet göstermesi, denetimi, Topluluk/Kulübe ait demirbaş ve eşyaların muhafazasından sorumludur. Bir öğretim elemanı birden fazla Topluluk/ Kulüpte danışman olamaz.

 Danışmanın görevi, Topluluk/ Kulüp Genel Kurulu önerisi, kendi isteği veya hakkında etik ihlali nedeniyle Üniversite Disiplin Kurulunca disiplin cezası verilmesi durumunda sonar erer. Danışmanın görevden ayrılması halinde Kulüp/ Topluluk Yönetim Kurulu tarafından 15 gün içinde yeni bir danışman önerilir. Yeni danışman Koordinasyon Kurulunun onaylamasının ardından göreve başlar.

Danışman görev süresi 2 yıldır. Danışmanın görev süresi gönüllü olması halinde AFSÜ Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Koordinasyon Kurulu kararı ile uzatılır.

Kulüp Danışmanı Zorunlu mudur?

Kulüpler kuruluşu için kulüp danışmanı belirlemek zorundadırlar.

Öğretim Elemanları Birden Fazla Topluluk/Kulübe Danışmanlık Yapabilirler mi?

Bir öğretim elemanı birden fazla Topluluk/ Kulüpte danışman olamaz.

Aynı İsimle Birden Fazla Topluluk/Kulüp Kurulabilir mi?

Aynı isimde ve benzer amaçta birden fazla kulüp kurulamaz. Öğrenci toplulukları/kulüpleri amaçlarına uygun isimler alırlar.

Öğrenci Topluluk/Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Kişisel Bilgileri Ne Zaman Başkanlığa Teslim Edilir?

Kulüp Başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmelerini izleyen 20 gün içinde seçilenlerin kimlik bilgilerini ve kişisel iletişim bilgilerini Daire Başkanlığına teslim edilir.

Öğrenci Topluluk/Kulüplerinin Amaçları Nelerdir?

Öğrenci Kulüpleri öğrencilerinin sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kişilik gelişimlerini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını, boş zamanlarını değerlendirmelerini, dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlar.

Öğrenci Topluluk/Kulüp Organları Nelerdir?

Topluluk/Kulüp Başkanı

Topluluk/Kulüp Danışmanı

Topluluk/Kulüp Genel Kurulu

Topluluk/Kulüp Yönetim Kurulu

Topluluk/Kulüp Denetim Kurulu

Genel Kurul Nedir, Ne Zaman Yapılır?

Topluluğun/Kulübün genel karar organıdır. Topluluk/Kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Her yıl Eylül-Ekim ayları içinde yapılır.

 Genel Kurul Kim Tarafından Açılır?

Genel Kurul, varsa Yönetim Kurulu Başkanı, yoksa hazır bulunan en eski üye tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere genel kurul başkanı ve sekreteri seçilerek, başkanın yönetiminde Genel Kurul sürdürülür.

Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Kim Çağırabilir?

Üyelerinin 1/3’nün yazılı isteği ile olağanüstü toplanabilir. Toplantı en az 7 gün önceden üyelere bildirilir. Denetim Kurulu da gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

İlk Genel Kurul Ne Zaman Yapılmalıdır?

Her yıl Eylül ve Ekim ayları arasında yapılır.

 Genel Kurul’unun Görevleri Nelerdir?

Topluluk/Kulüp Tüzüğünü bu Yönergeye, yürürlükteki diğer mevzuata ve Topluluk/ Kulüp amaçlarına uygunluğu açısından inceleyerek karara bağlar.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer.

Üyelikten çıkarma önerilerini karara bağlar.

Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetim raporlarını inceleyerek karara bağlar.

Yönetim Kurulu’nun önerilerini karara bağlar.

Genel Kurul Toplantılarının Yer, Tarih, Saat ve Gündeminin Tespiti İle İlgili İşleyiş Nasıldır?

Genel Kurul her yıl Eylül Ekim ayları içerisinde yapılır. Topluluk/Kulüp yönetim kurulu tarafından yer, tarih, saat ve gündeminin, en az on beş gün öncesinden belirlenerek duyurulur. Olağanüstü genel kurul, üyelerinin 1/3’nün yazılı isteği ile toplanır. Toplantı en az 7 gün önceden üyelere bildirilir.

Topluluk/Kulüpler Yönetim ve Denetim Kurullarını Ne Zaman Belirlerler?

Her yıl Eylül-Ekim ayları içinde yapılan genel kurulda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçilir.

Yönetim ve Denetim Kurulları Nasıl Seçilir?

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri; Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayım esasına göre seçilir.

Kimler Topluluk/Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Olamaz?

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başka tıopluluk/kulüplerdeki Yönetim Kurulu üyesi olan öğrenciler Topluluk/Kulüp Yönetim Kurulu üyesi olmaz. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler Topluluk/ Kulübün Yönetim Kurulunda görev alamazlar. Yönetici iken ceza alan öğrenciler bu görevi bırakmak zorundadır.

Yönetim Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

7 asil 5 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kuruluna Kimler Seçilebilir?

Topluluk/Kulüp kurucu üyeleri arasından disiplin cezası almayan, başka topluluk/kulüplerde yönetim kurulu üyesi olmayan ve yüksek lisans/doktora öğrencisi olmayan üyeler seçilebilir.

Denetim Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Topluluk/Kulüp faaliyetlerini; Topluluk/kulübün amaç ve faaliyet esaslarına, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ ne uygun yürütmek.

Üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri seçerler.

Yönetim Kurulu üyelerinden birer kişi faaliyet sorumlusu, eğitim sorumlusu, malzeme sorumlusu ve medya sorumlusu olarak başkan tarafından görevlendirilir.

Topluluk/ Kulüp tüzüğünü hazırlayarak Genel kurul onayına sunar.

Yönetim Kurulu çalışmaların bu yönergeye uygun yürütülmesi ve denetlenmesi hususunda Genel Kurula, kulüpler ilgili Akademik Birime, topluluklar ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve tümü Koordinasyon Kuruluna karşı sorumludur.

Yıllık Faaliyet raporlarını hazırlayarak Koordinasyon Kuruluna sunar.

Topluluk /Kulübün tüm etkinliklerinden, haberlerinden ve medya paylaşımlarında,  Koordinasyon Kurulunun onayı alınır.

Topluluk/ Kulüp,  demirbaş eşyalarının korunmasından danışmana karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun Yapacağı Etkinliklerde İşleyiş Nasıl Olur?

Topluluk/Kulüpler Üniversitemiz kampüslerinde düzenleyecekleri etkinlikler için “Etkinlik Başvuru Formu”nu ( SKDB.FR.15 ) doldurarak, topluluklar etkinlik tarihinden 15 gün önce AFSÜ SKS’ye, kulüpler etkinlik tarihinden 20 gün önce ilgili akademik birime taleplerini iletirler. Afiş asma talepleri var ise afiş örneği, katılımcı bilgileri ve açıklamalar ilgi kulüp ve topluluk danışmanının onayından sonra AFSÜ SKS’ye sunulur. Kulüp başvurularından uygun görülenler ilgili akademik birim tarafından AFSÜ SKS’ye iletilir.

Üniversite içi ve dışı tüm etkinlikler Koordinasyon Kurulunun onayı alındıktan sonra gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Tamamlanan Etkinlik Raporlarını Başkanlığa Ne Zaman Sunar?

Topluluk ve Kulüpler “Tamamlanan Etkinlik Raporu” nu (SKDB.FR.16) doldurarak ekleri ile birlikte etkinlik tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlük evrak kayıt birimine teslim ederler. Evraklarını zamanında teslim etmeyen kulüplerin sonraki etkinlik başvuruları işleme alınmaz.

Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Faaliyet Yapıldıktan Sonra Tamamlanan Etkinlik Raporlarını Teslim Etmemesi Durumunda Ne Olur?

Faaliyet Raporunu zamanında teslim etmeyen kulüplerin sonraki etkinlik başvuruları işleme alınmaz.

 Denetim Kurulunun İşleyişi Nasıldır ve Görevleri Nelerdir?

Denetim Kurulu yılda en az bir defa denetim yaparak genel kurula rapor sunar. Denetim Kurulu Genel Kurul kararı ile görevden alınabilir. Topluluk/ Kulübün evraklarını, defterlerine ve demirbaş eşyanın durumunu inceler. Topluluk/ Kulüp faaliyetlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğun denetler. Gereğinde Yönetim Kurulunu yazı ile uyarır. Gerekli görüldüğü hallerde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurula rapor verir. Kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

 Kulüp Etkinliklerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin İhlali Durumunda Ne Yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin cezası alan öğrencilerin topluluk/kulüp yönetim kurulundaki görevi ve kulüp üyeliği sona erer. Herhangi bir nedenle kapatılan, Topluluk/Kulüp kuruluş esaslarına aykırı hareket eden, Topluluk/ Kulüp Yönetim kurulunun çalışmalarını engelleyen Topluluk/Kulüp Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir yıl süre ile başka bir topluluk ve kulüpte kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi, Denetim Kurulu üyesi olamazlar.

Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Çalışmalarında Benimsenecek Temel İlkeler Nelerdir? Topluluk/Kulüpler Üniversitemiz kampüslerinde düzenleyecekleri etkinlikler için “Etkinlik Başvuru Formu”nu ( SKDB.FR.15 ) doldurarak, topluluklar etkinlik tarihinden 15 gün önce AFSÜ SKS’ye, kulüpler etkinlik tarihinden 20 gün önce ilgili akademik birime taleplerini iletirler. Afiş asma talepleri var ise afiş örneği, katılımcı bilgileri ve açıklamalar ilgi kulüp ve topluluk danışmanının onayından sonra AFSÜ SKS’ye sunulur. Kulüp başvurularından uygun görülenler ilgili akademik birim tarafından AFSÜ SKS’ye iletilir. Üniversite içi ve dışı tüm etkinlikler Koordinasyon Kurulunun onayı alındıktan sonra gerçekleştirilir.

Topluluk/kulüpler kendi adlarına gelir elde edemez. Ancak faaliyet sırasında gelir oluştuğu takdirde Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesaplarına yatırılır. Bu gelirler ilgili Topluluk/Kulübün gerçekleştireceği etkinlikleri karşılamak üzere AFSÜ SKS bütçesine ödenerek kaydedilir ve mevzuat hükümlerine göre harcanır. Gelir oluştuğu takdirde Karar Defterine işlenerek  Danışman  tarafından onaylanır.

Topluluk/Kulüpler etkinliklerini yapmak için Koordinasyon Kurulu izni doğrultusunda ayni sponsorluk desteği alabilir.

Kulüp ve Topluluklara kendi alanlarına dair gerçekleştirecekleri etkinlikler ile Üniversiteyi temsil edecek olan etkinliklerde, etkinliğe dair resmi davetiye ve etkinliğe konu bilimsel faaliyete ilişkin belgelerin ibrazı sonrası, AFSÜ SKS’nin bütçe imkânları çerçevesinde harcırah verilebilir.

Üyelerden üyelik aidatı veya başka bir ad altında ücret alınamaz; ancak üye kendi rızası ve danışmanın onayı ile topluluk/ kulübe ayni destekte bulunabilirler.

Kulüp veya topluluklar düzenleyecekleri her türlü faaliyet için, hazırladıkları tüm duyuru belgelerinde; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin adı ve amblemini AFSÜ Kurumsal Kimlik Yönergesi doğrultusunda bulundurmak zorundadır. Koordinasyon Kurulunun izni olmadan etkinlik ve faaliyetlerde sponsor firmaların ticari logo, reklam vb. bilgileri afiş ve brandalarda bulunamaz.

Kulüpler / topluluklar, çalışmalarını yönerge doğrultusunda yürütürler. Anayasamızda ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunurlar.

Tüm etkinliklerinde Üniversitede mevcut yönetmelik, genelge, kararlara uyarlar ve Üniversite hedefleri ile uyumlu çalışırlar.

Üniversitenin çeşitli olanaklarından yararlanırken aynı zamanda bu olanakların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesine katkıda bulunurlar.

Siyasi partiler ile ilişki içinde olamazlar.

Üniversitenin fiziki ortamına veya eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar.

Yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrım yapamazlar.

Topluluk/ Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir topluluk ve kulüp lehine herhangi bir hiyerarşi yaratamazlar.

Ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.

Kulüp/Topluluk Başkanlığı yapacak öğrenciler diğer kulüp ve topluluk başkanları ile iletişim halinde olup, ortak etkinlikler düzenleyebilir.

 Üniversitenin düzenlediği bahar şenliği veya çeşitli kutlamalarda öğrencilerin toplanacağı alanlarda kulüp ve topluluğun tanıtım standı kurması için AFSÜ SKS’den izin alması gerekmektedir.

Kulüp/ Topluluk adına sosyal medya hesapları açarak aktif olarak kullanabilirler. Yapılacak paylaşımlarda AFSÜ SKS’ den görüş alınmalıdır.

AFSÜ SKS Daire Başkanlığı tarafından temin edilen mal ve malzemelerde (müzik aleti, flama, pankart, şövale, forma, spor malzemeleri vb.) oluşan kusur ve hasarlardan kulüp ve topluluk yönetimi ile danışmanı sorumludur. Kulüp ve Toplulukların faaliyet planlamaları ve toplantıları için AFSÜ SKS tarafından sağlanan odaların düzgün kullanımından ve güvenliğinden kulüp ve topluluk yönetimi sorumludur.

 Öğrenci Kulüpleri Güncelleme İşlemlerini Ne Zaman ve Nasıl Başlatırlar?

Ekim ayının ikinci haftasına kadar;

 1. Öğrenci Topluluk Ve Kulüpleri Kuruluş/Güncelleme Talep Formu ( SKDB.FR.06)
 2. Öğrenci Topluluk/Kulübü Danışman Kabul Formu (SKDB.FR.07)
 3. Topluluk Kurucu Üye Bildirim Formu ( SKDB.FR.09)
 4. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu (SKDB.FR.11)
 5. Faaliyet planı Bildirim Formu ( SKDB.FR.10)
 6. Önceki Dönem Faaliyet Planı Sonuç Bildirim Formu ( SKDB.FR.12)
 7. Yıllık Faaliyet Plan Harici Gerçekleştirilen Faaliyet Bildirim Formu ( SKDB.FR.13)
 8. Karar Defteri Örneği
 9. Demirbaş Listesi

Bu belgeleri Rektörlüğe ileterek güncelleme işlemini başlatırlar.

Öğrenci Kulüplerindeki Çalışmalara Öğrenciler Dışında Kimler Katılabilir?

Öğrenciler dışında çalıştırıcı, eğitmen gibi kişiler AFSÜ SKS Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu onayı ile çalışmalara katılabilirler.

Kulüpler Hangi Defter ve Evrakları Düzenlemekle Yükümlüdürler?

Aşağıda belirtilen defter ve belgeleri düzenlemekle yükümlüdürler.

Üye Kayıt Formu: Bu forma üyelerin ismi, bölümü, öğrenci numarası ve iletişim bilgileri kaydedilir. (SKDB.FR.14)

Karar Defteri: Toplantılarda alınan kararlar ve tarih kaydedilerek katılan üyelere imzalatılır. Tüm etkinlik planları ve mali veriler kayıt edilir.

Demirbaş Eşya Defteri: Topluluk ve kulübün demirbaş eşyalarının kaydını içerir..

Farklı Kulüplerle Ortak Faaliyet Düzenlenebilir mi?

Topluluk/Kulüpler faaliyete yönelik olarak farklı kulüpler ile ortak faaliyetler düzenleyebilirler. Topluluklar/Kulüpler, diğer Üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren öğrenci toplulul/kulüpleri ile Rektörlük onayı alınarak ortak faaliyetlerde bulunabilirler.

Yükümlü Oldukları Defter ve Evrakları Teslim Etmeyen Kulüplerin Faaliyetleri Devam Eder Mi?

Yükümlü oldukları defter ve kayıtları tutmayan, eksik tutan, defter ve kayıtlarında yanlış bilgi ve belgelere yer veren, tutmakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin talebi halinde danışmanına ve Koordinasyon Kuruluna vermeyen;  Topluluk/ Kulüpler, Koordinasyon Kurulu kararı ile kapatılır.                                        

Kulüpler Kendi Adlarına Nakdi Gelir Elde Edebilir mi?

Öğrenci kulüpleri hiçbir şekilde kendi adlarına gelir elde edemez.

Kulüpler Gerçekleştirecekleri Etkinlikler Kapsamında İlave İsteklerde Bulunacakları Zaman Ne Yapmalıdırlar?

Yazılı olarak bünyesinde bulundukları birimler aracılığıyla Üniversitemiz Rektörlüğüne isteklerini Etkinlik Başvuru Formunda (SKDB.FR.15) ( araç, kulüp standı veya sponsor firma stantları formları, reklam ve basılı her türlü evrak vs.) bildirerek onay almak zorundadırlar. Rektörlük onayı alınmadan etkinlik kapsamında hiçbir faaliyet gerçekleştirilemez, sosyal medya, yazılı ve görsel basında paylaşımda bulunulamaz.

Kulüplere Üniversite Tarafından Ulaşım Desteği Sağlanabilir mi?

Uygun olması halinde sadece üniversite araçlarıyla destek verilebilir.

Kulüpler Hangi Durumlarda Kapatılır?

AFSÜ Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi kapsamında talep edilen defter ve evrakları doğru ve düzenli hazırlamayan kulüpler

Yönerge kapsamında talep edilen güncelleme belgelerini zamanında AFSÜ SKS Daire Başkanlığına iletmeyen topluluk/kulüpler

Yönerge hükümlerine aykırı davranış ve faaliyette bulunan topluluk ve kulüpler

Genel Kurulu toplanamayan topluluk/kulüpler

Bir yıl süreyle hiçbir etkinlik yapmayan, yaptığı etkinliği belgeleyemeyen topluluk ve kulüpler

Üniversite içinde veya dışında izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen topluluk/kulüpler Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Koordinasyon Kurulu kararı ile kapatılır.

Kapatılan Kulüplerin Demirbaşları Kime Devredilir?

Fesih ve kapatma halinde kulübün mal varlığı AFSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına devredilir.

Öğrenci Kulüpleri Yönergesinin Esaslarını Kim Yürütür?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

YEMEK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Yemekhanelerden Nasıl Faydalanabiliriz?

Yemekhanelerimiz Üniversitemize ait olup, öğrenci ve personellerimizin sağlığı düşünülerek kurulmuş tesislerdir. Yemekhanelerimizden haftalık yemek rezervasyonu yaptırarak faydalanabilirsiniz. Bir sonraki haftanın rezervasyon işlemleri Cuma günü saat:16.00’da sona erdiğinden bir sonraki haftanın yemek rezervasyonunun Cuma günü Saat:16:00’ dan önce yapılması gerekmektedir.

Öğrenci İçin Yemek Ücretleri Ne kadardır ve ödemeler nasıl yapılmaktadır?

Günlük Yemek Ücreti (1 Öğün)     22,00 TL

Ödemeler Kredi Kartı ve Bankamatik Kartı ile online ödeme sistemi üzerinden https://kampuskart.afsu.edu.tr/ adresinden ve Merkezi Yemekhane Binası giriş katında bulunan KİOSK Cihazı üzerinden yapılmaktadır.

   Öğle yemeğinden ne zaman faydalanabiliriz?

Öğle Yemeği saati: 11.00-14.00 saatleri arasındadır.

Akşam yemeğinden ne zaman ve nasıl faydalanabiliriz?

Akşam yemeği sadece ramazan ayında yeterli sayıya ulaşılması durumunda iftar saatlerinde verilmektedir. Ramazan ayı haricinde akşam yemeği rezervasyonu yapılmaması gerekmektedir.  Akşam Yemeğinden faydalanmak için ramazan ayında https://kampuskart.afsu.edu.tr online ödeme sistemi üzerinden akşam yemeği sekmesi işaretlenerek yapılmaktadır.

 Online Yemek Hakkı Yüklemeleri güvenli mi?

3D Secure (Güvenli Ödeme) yöntemi ile cep telefonunuza tek kullanımlık şifre gelmektedir.

Hesabımızda para bulundurmak güvenli mi?

Yemek hakkı yüklemesi için hesapta tutulan para kullanılmadığı takdirde, kişinin T.C. Kimlik numarası ile kayıtlı öğrenci kimlik kartı hesabında güvenli bir şekilde tutulmaktadır. İlerleyen tarihlerde tekrar hesabındaki parayı yemek rezervasyonunda kullanabilmektedir.

  Yerleşke içerinde faydalanabileceğim yemek salonları nerelerdedir?

 • Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin faydalanacağı AFSÜ Zafer Sağlık Külliyesi Yerleşkesinde bulunan Merkezi Yemekhane, Kafeterya ve Sosyal Tesis Binası içerisinde, Öğrenci Yemekhanesi (Öğle)
 • Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin faydalanacağı Diş Hekimliği Fakültesi içerisinde (Öğle)
 • Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin faydalanabileceği Şuhut Limak Eğitim Binası içerisinde yemek salonları mevcuttur. (Öğle)

  Yemekhane Geçişleri Nasıl Yapılmaktadır?

Tüm yemekhanelerimize giriş ve çıkışlar turnike sistemi ile yapılmaktadır. Turnike geçişleri üniversitemize ait  öğrenci kimlik kartlarının Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ile tanımlanmasından sonra kimlik kartlarınızın okutulması yoluyla yapıldığı için kimlik kartlarınızı sürekli yanınızda bulundurmanız  gerekmektedir.

SPOR ŞUBE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde hangi Spor faaliyetleri bulunmaktadır?

Üniversitemiz ve bağlı Yerleşkelerinde spor tesislerimiz bulunmamakta olup yapılan protokol gereği Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor tesislerinden faydalanılmaktadır. Merkezi Yemekhane, Kafeterya ve Sosyal Tesis Binasındaki Kafeterya kısmında Bilardo salonumuzdan tüm öğrencilerimiz faydalanabilmektedir. Öğrencilerimizin boş vakitlerini değerlendirebilmesi amacıyla fakülte ve meslek yüksekokullarımızda masa tenisi kurulumları yapılmıştır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ve Başkanlığımıza bağlı Öğrenci Kulüp ve Topluluklarımızdan AFSA Spor Topluluğu tarafından organize edilen basketbol, voleybol vb. branşlarda turnuvalar düzenlenmektedir.

Üniversiteler arası spor müsabakaları oluyor mu, nasıl katılabiliriz?

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen Üniversitelerarası spor müsabakalarına, AFSÜ öğrencileri her yıl bireysel ya da takım olarak katılım sağlamaktadırlar. Üniversite adına herhangi bir takımda yer almak için öncelikle AFSÜ öğrencisi olmak gerekmektedir. İstenilen branştaki takımda yer almak için, bir akademik veya idari personel eşliğinde katılmak istenen spor dalının resmi yazısı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Seçilen branşlar TÜSF’nin extranet sayfasından işaretlenir. Sonrasında istenilen belgeler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırılarak gerekli işlemler başlatılmaktadır. Müsabakalara katılan öğrencilerin sporcu kartı ile ulaşım, konaklama, yemek, spor malzemesi gibi ihtiyaçları Daire Başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır.

Üniversite adına birden fazla spor branşlarında müsabakalara katılabilir mi?

Üniversite adına müsabakalara katılacak öğrenci hangi branşta takımda olacak ise, Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gelen evraklardaki listede ismi ve gerekli belgeleri mevcutsa; ayrıca o spor branşının katılım talebi oluşturulmuşsa, tarafımıza teslim edildikten sonra TÜSF Başkanlığının extranet sayfasından yeni branşı güncellenerek ve takım listesine bilgileri eklenerek katılım sağlayabilir.

AFSÜ son yıllarda hangi spor müsabakalarına katılmıştır?

AFSÜ öğrencileri (2021-2022-2023 yıllarında) yıllarında; Basketbol, Masa Tenisi Kick Boks, branşlarında yarışmalara katılmıştır. 2022 yılında yapılan Kick Boks turnuvasında Türkiye 2’nciliği ve 2023 yılında yapılan Kick Boks turnuvasında Türkiye 2’nciliği kazanılmıştır. Ayrıca her yıl Üniversitemiz Fakülte ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları arasında voleybol karşılaşmaları yapılmaktadır.

 

MEDİKO SOSYAL MERKEZİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Yükseköğrenim Gören Öğrenciler Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Yararlanabilir?

 Anne veya babası genel sağlık sigortalısı olan 25 yaşını doldurmamış, evli olmayan Üniversite öğrenimi gören öğrenciler genel sağlık sigortasından faydalanabilirler. Üniversitemizde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bulunması nedeniyle Mediko Sosyal birimi kurulmamış üniversitemiz öğrencileri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden faydalanmaktadır.

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA SIKÇA SORULAN SORULAR

Kısmi zamanlı öğrenci kime denir?

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde geçici işlerde çalıştırılan işçi sayılmayan öğrenciye denir.

Kimler kısmi zamanlı olarak çalışabilir?

Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlardan herhangi birine kayıtlı olan öğrencilere eğitim ve öğretim süresince, disiplin cezası almamış öğrencilerimiz görev yapabilirler.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak genel özellikler nelerdir?

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine göre aranacak şartlar şunlardır;

 • Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak.
 • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.(belgelendirilecektir.)
 • Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
 • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha öne kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmasından dolayı sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Aylık en fazla kaç saat çalışabilirim?

Çalışma süresi haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

Aylık en fazla ne kadar ücret alabilirim?

Günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçemez.

   Çalışma saatlerini kim düzenler?

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

   Kısmı zamanlı öğrenci birden fazla birimde çalışabilir mi?

Hayır çalışamaz. İki farklı birimde çalışma hakkı bulunmamaktadır.

   Çalışıyor olmak bursu etkiler mi?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan öğrencilerin aldıkları burs kesilmez. ( 2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesinin (K) bendi.)

SGK’ dan yetim maaşı alıyorum, kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışsam  maaşım kesilir mi? 

Bu kapsamdaki kişiler kısmı zamanlı öğrenci olarak çalıştıklarında maaşları kesilmez.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıyor olmam, ailemden aldığım sağlık sigortasını etkiler mi?

Aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını sonlandırmaz. Yine aileniz üzerinden sağlık yardımı almaya devam edersiniz.

Kısmi zamanlı çalışmak için nasıl başvuru yapılır?

Her eğitim ve öğretim yılının Ekim ayı başında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin resmi web sitesinde (www.afsu.edu.tr), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sitesinde (https://skultur.afsu.edu.tr/) ve ilgili birimlerin/fakültelerin duyuru panolarında başvuru ilanı yapılmaktadır.  İlanda belirtilen tarih aralığında başvuru formu ile birlikte fakültenize başvuru yapabilirsiniz.

İşten ayrıldığımda işsizlik sigortası alabilir miyim?

İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.

Güncelleme Tarihi: 8 Mart 2024

Yemek Rezervasyonu

KKE Eğitim Programı

2020 Sevgi Yılı

Engelsiz AFSÜ

Skip to content